Algemene voorwaarden

Artikel 1 - definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 2. Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Dag = kalenderdag
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk gericht is, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt, die een consumet kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensen op afstand aan de consument aanbiedt.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik maakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarde van de ondernemer.

 

Artikel 2 - identiteit van de ondernemer

Van snoetjes tot voetjes

Bergsebaan 83

2960 Sint-job-in't-Goor (Brecht)

België

0474/ 49 10 03

Email - adres : [email protected]

ondernemingsnummer: 0678. 733. 645

 

Artikel 3 - toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaaren zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen de ondernemer en de consument.
 2. Voordat de overeenkomt op afstand wordt afgesloten, wordt de tekest van deze algemene voorwaarden aan de consument te beschikking gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aanggeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien, en dat deze op verzoek van de consument kosteloos zal worden toegestuurd.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langst elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gestel op zodanige wijze dat deze door de consument op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden langst elektronische weg of op een andere wijze kosteloos zal worden toegestuurd.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaardeb op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - het aanbod

 1. Als het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in het aanod.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en naukeurige beschrijving van het product en/of de diensten. De beschrijving is voldonde gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen en specificatie gegeven in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanlading zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en de verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft in het bijzonder:* de prijs inclusief BTW* De eventuele kosten van verzending* De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handeling hiervoor nodig is* Het al dan niet toepassen van het herroepingsrecht* De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst* De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert* De hoogte van het tartief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstabd worden    berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel* of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke manier deze voor de consument te raadplegen is* De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte       gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen* De eventuele andere talen waarin, naast Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten* de gedragscode waaraan de onernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscode langst de elektronische weg     kan raadplegen* De minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van duurtransatie

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van de aanvaardign door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Als de consument het aanbod langst de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd de ondernemer onverwijld langst elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product en/of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevansdrager, meesturen:

        * Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.

        * De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken, dan wel een duidelijke

           melding over het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.

        * De informatie over garanties en bestaande service na de aankoop.

        * De in artikel 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de

           uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - herroepingsrecht

Bij levering van de producten:

 1. Bij de aankoop van de producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van een reden te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de cosument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Als hij van zijn herroepingsrecht wil gebruik maken, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens, in overeenstemming met de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen de 8 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen met het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zzijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen de 14 dagen retour te sturen. De consument dient wel te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van verzending.
 4. Als de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, en het product niet heeft teruggezonden aan de ondernemer is de koop een feit.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening en de gemaakt trasactiekosten.
 2. Als de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending kan worden voorgelegd. Terugbetaling zal gebeuren via dezelde betaalmethode die door de consument is gebruiktk tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer de ondernemer niet alle wettelijke informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:* gesloten verpakking* gepersonaliseerde producten

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van de verandering in het BTW-tarief.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzn zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhoging binnen de 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegestaan als e het gevolg zijn van een wettelijke regeling of bepaling.
 4. Prijsverhoging vanaf 3 manden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn enkel toegsetaan als de ondernemer dit bedongen heeft en:* Deze het gevolg zijn van wettelijke bepalingen of regelingen* De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang vab de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaar. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen de 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van het product dient te gebeuren in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen van het gebruik of de toepassing van de producten.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlenging van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord gaat met een langere levertermijn. Als de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft gteen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op een schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding volgens, in overeenstemming met het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consuement betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terugbetalen.
 6. Als de levering van een bepaald product onmogelijk blijkt, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen ka het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor de rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij anders is overeengekomen.
 8. Het leveringsadres van de consument moet op een goed bereikbare plaats zijn.
 9. Bpost bezorgt de producten aan huis. Paketten worden per direct verzonden na betaling. (Zie betaalmethoden)

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor de bestelling van producten via de webshop zijn volgende betaalmethoden mogelijk:
  * bankoverschrijving;* bankcontact;* belfius;* KBC;* ING home pay.

onze online betalingen worden afgeleverd door onze partner www.mollie.be

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die zou voortvloeien ut mogelijke tekortkomingen van deze partner.

     2. De consument heeft de picht om onjuistheden in verstrekte  of vermelde betaalgegevens onverwijd te melden aan de ondernemer.

     3. in geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer met uitzondering van, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen, het recht

        om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet onderling kan worden opgelost, ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillencommissie.
 5. Een klacht schort de verplichting van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Als een klacht grondig wordt bevonden door de ondernemer, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen en/of repareren.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.